Khuyến mại dịch vụ kê khai thuế qua mạng,kê khai hải quan điện tử

Dịch vụ kê khai thuế

Dịch vụ kê khai thuế qua mạng Viettel CA :

1.1.     Khách hàng hòa mạng mới:

STT Nội dung                  Chính sách giá                 Đvt: vnđ Ghi chú
CA2-1 CA2-2 CA2-3 CA2-4
1 Tổng giá bán 1.380.500 1.969.550 2.019.600 2.528.900
Giá CTS 765.000 1.300.500 1.836.000 2.299.000
Giá Thiết bị 490.000 490.000 Miễn phí Miễn phí
2 Tổng thời gian sử dụng (tháng): 18 33 48 63
  Trong đó:  
  Thời gian sử dụng 12 24 36 48
  Thời gian khuyến mãi 6 9 12 15

1.2.         Khách hàng gia hạn:

STT Nội dung Chính sách giá                Đvt: vnđ
CA2-1 CA2-2 CA2-3 CA2-4
1 Gía CTS 724.900 1.221.000 1.716.000 2.150.500
2 Tổng thời gian sử dụng (tháng): 18 33 48 63
  Trong đó:
  Thời gian sử dụng 12 24 36 48
  Thời gian khuyến mãi 6 9 12 15
 3 Thời gian còn lại của CTS cũ (tháng) Tối đa 9 tháng và chia theo 3 mức: Từ 1-3 tháng: 3 tháng; Từ 4-6 tháng: 6 tháng; Từ 7-9 tháng: 9 tháng.

1.3.         Khách hàng chuyển đổi từ nhà cung cấp khác sang Viettel:

STT Nội dung                            Chính sách giá                 Đvt: vnđ
CA2-1 CA2-2 CA2-3 CA2-4
1 Giá CTS 750.000 1.287.000 1.824.900 2.275.900
2 Tổng thời gian sử dụng (tháng): 18 33 48 63
  Trong đó:    
  Thời gian sử dụng 12 24 36 48
  Thời gian khuyến mãi 6 9 12 15
 3 Thời gian còn lại từ nhà cung cấp khác (tháng) Tối đa 9 tháng và chia theo 3 mức: Từ 1-3 tháng: 3 tháng; Từ 4-6 tháng: 6 tháng; Từ 7-9 tháng: 9 tháng.